Planlegger du arrangement

Det ble i forrige uke innført nye nasjonale retningslinjer rundt arrangementer, samlinger og aktiviteter. Nærøysund følger de nasjonale retningslinjene og anbefalingene på hvor mange som kan samles på ulike arrangement og sammenkomster.

(NB: denne saken er ikke lenger helt ny - og kan inneholde utdatert informasjon. Se her for oppdatert informasjon)  

 

Her får du en oversikt over retningslinjene som gjelder fra 23. februar:

 

 

  

 

 

Sammenkomster i private hjem

 

Dette rådet gjelder både innendørs og utendørs.

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

For slike sammenkomster gjelder:

 • Syke personer ikke deltar, selv om de bare har milde symptomer.
 • Lokalet er stort nok til at gjester kan holde 1 meters avstand hvis de ikke er fra samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Gjestene kan vaske hendene eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel ved behov.

Barn i barnehage- eller barneskolekohorter kan ha besøk fra egen kohort, slik at hele kohorten kan inviteres hjem i for eksempel barnebursdag.

Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, slik at man er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Arrangementer

 

Forskriftsfestede krav og bestemmelser

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Antall deltakere private sammenkomster (innendørs og utendørs)

For private sammenkomster utenfor eget hjem kan det være inntil 10 deltakere innendørs og inntil 20 deltakere utendørs. Private sammenkomster er der familie, venner og bekjente, skoleelever eller kollegaer samles i sosiale tilstelninger (for eksempel bursdagsfest, dåp, konfirmasjon, bryllup, skoleball eller firmafest) på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan likevel møtes utenfor hjemmet med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

Antall deltakere på andre arrangementer (innendørs og utendørs)

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil: 

 • 10 personer innendørs der publikum ikke sitter i faste, tilviste plasser. Likevel inntil 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • 100 personer innendørs hvor alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.
 • 200 personer utendørs der publikum ikke sitter i faste, tilviste plasser.
 • 600 personer utendørs der publikum sitter i faste, tilviste plasser, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte.

Ved «åpne arrangementer» som ofte skjer utendørs, for eksempel pop-up konserter, gjelder også reglene for arrangement. Dersom slike arrangementer skal gjennomføres, må arrangementsområdet være fysisk avgrenset, det vil si innenfor et inngjerdet område, et område avgrenset med sperrebånd eller lignende. Slik avgrensning er nødvendig for at man skal kunne begrense antall deltagere og kunne registrere deltagere for å ha oversikt over hvem som er til stede.

Antall deltakere på arrangementer som varer over tid

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Ansatte og andre som kommer i tillegg til antall deltakere

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
b) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
d) spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Arrangement med faste, tilviste plasser

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være tilstede ved slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i evt. pauser.
 • Ved evt. servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • Bruk av vakter dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Avstand

Deltakere skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplasser, fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes.

Fastmonterte seter

Begrepet «fastmonterte seter» er brukt for å regulere avstand mellom personer. Fastmonterte seter er typisk seter man finner på kino, i teater, på stadion og lignende. I lokaler der det er stoler som er flyttbare eller benker, gjelder krav om minst 1 meters avstand mellom personer.

 • Ett ledig sete mellom fastmonterte seter mellom publikummere på samme seterad regnes som tilstrekkelig avstand.
 • Personer fra samme husstand eller tilsvarende nære, kan sette seg sammen.
 • Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

Unntak fra krav om avstand

Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. Enkelte andre grupper kan også unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt, se covid-19 forskriften §13 c for hvilke grupper som er unntatt.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Unntaket gjelder bare under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Krav til arrangør

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav, skjenkebestemmelser og smittevernsråd kan følges under hele arrangementet, evt. ved bruk av vakter.

Skjenkebevilling

Ved arrangementer med skjenkebevilling, skal:

 • skjenking av alkohol kun skje ved bordservering
 • servering av alkohol bare skje til de som får servert mat
 • skjenking opphøre kl. 22.00
 • konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre senest 22.30
 • gjester ikke slippes inn etter kl. 22.00

Arrangementer som ikke omfattes av forskriften om arrangementer

Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av forskriften om arrangement. De generelle bestemmelsene om minst én meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand og krav om god hygiene bør fremdeles overholdes ved arrangering av loppemarked.

 

I tillegg til dette er det viktig at det gjennomføres gode tiltak for å hindre smittespredning. Dette omfatter

 • God planlegging og risikovurdering
 • God informasjon til deltakere og publikum
 • Fokus på renhold, hygiene og avstand

 

Se full oversikt over anbefalingene her:

 

Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI

 

Nærøysund kommune følger de nasjonale retningslinjene og ber alle om å sette seg inn i disse. Alle som har planlagt arrangement, årsmøter og lignende bes om å vurdere om disse kan utsettes eller gjennomføres digitalt.

Husk at det er plassforhold som avgjør hvor mange som kan være samlet. Reglene på 100 personer på anviste plasser innebærer at det må være minst en meter avstand mellom stolene i alle retninger.