Nå lyses årets kulturmidler ut

  

Nå er søknadsprosessen for årets kulturmidler i Nærøysund åpnet. I år er kulturmiddelpotten økt og søknadsfristen er flyttet til våren – etter et par år med søknadsfrist på høsten.

Totalt er de kommunale kulturmidlene i år på to millioner kroner. Noe av det er øremerket spesielle tiltak, som blant annet fritidskortet for barn og unge.

Kulturmidlene lag og foreninger og privatpersoner kan søke på er økt i forhold til i fjor. En grunn til dette er koronasitasjonen der det har vært en utfordring for lag og foreninger å få avholdt inntektsbringende arrangement. Samtidig ønsker kommunen å understreke viktigheten av å ha et rikt og aktivt lag- og foreningsliv gjennom den økte tildelingen av kulturmidler.

Lag og foreninger som systematisk arbeider med inkludering for nærøysundere i alle aldre blir prioritert i fordelingen av kulturmidlene. Det er et krav om at alle lag og foreninger som søker om kulturmidler har registrert seg på Friskus-portalen for Nærøysund.

Søknaden sendes inn digitalt gjennom Nærøysund kommunes nettside

Se alle retningslinjene her (PDF, 133 kB)

 

Kulturmidlene fordeles over tre kategorier. 

 • A. Ordinære kulturmidler kr 800.000, -
 • B. Aktivitet- og prosjektmidler med fast søknadsfrist kr 400.000.-
 • C. Aktivitet- og prosjektmidler med løpende søknadsfrist kr 210. 000.-

For kategori A og B er det fast søknadsfrist. Den er satt til 15. mars. 

Av praktiske årsaker har søknadsfristen vært på høsten de to første årene etter etablering av Nærøysund, men fra nå blir søknadsfristen 15. mars. Det er en årlig utlysning av kulturmidlene. 

For kategori C er det løpende søknadsfrist gjennom året. Denne er i utgangspunktet beregnet for lag og foreninger som ikke har klar alle sine prosjekt innen søknadsfristen, men som har prosjekt som kan dukke opp i løpet av året.

 

Nærmere informasjon om kategoriene

 

A Ordinære kulturmidler:

 • Her søker lag og foreninger på ulike støtteordninger som for eksempel driftsmidler, uavhengig av hvilken type drift som ligger til grunn. Ulike deler av kulturlivet har behov for driftsstøtte til ulik type drift, så som f.eks. Opplæring og kurs, reisestøtte til medlemmer, aktivitetsledere, trenere og dirigenter, vedlikehold av idrettsanlegg, stier, traseer og allmenne friluftsanlegg som er åpne for allmenn kulturell ferdsel, driften av lokale bygg, vedlikehold og mindre opprustningstiltak av eksisterende allmenne anlegg som forsamlingshus og andre kulturbygg. Bygg som er åpne for allmenne kultur- og organisasjonstiltak prioriteres, men det vil bli gjort vurdering om de er berettiget til å søke om spillemidler eller nærmiljøanlegg før tildeling av kulturmidler.

 • 17.mai-komiteer i Nærøysund kommune som må betale husleie for å gjennomføre arrangementet kan søke tilskudd for å dekke husleiekostnadene som påløper, det avsettes inntil 40.000 kr til dette formålet.

 • Nasjonale foreninger med lokal forankring kan ikke søke ordinære kulturmidler, men aktivitet- og prosjektmidler, jfr. punkt B.

 

B Aktivitets- og prosjektmidler:

Disse midlene skal stimulere lag og foreninger til å gjennomføre aktiviteter og prosjekter.

Aktivitet- og prosjektmidler søkes til følgende formål:

Idrett

Sang, musikk og teater

Barne- og ungdomstiltak

Friluftsliv

Lokale kulturbygg

Kulturminner og kulturminnevern

Private søkere

Øvrige kulturformål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her legges følgende kriterier til grunn for tildeling av midlene i (prioritert rekkefølge):

 1.  Tilbudene som arbeider målrettet med å inkludere deltakere med ulik bakgrunn og forutsetninger, ved å legge til rette for et tilgjengelig, mangfoldig og aktivt kulturliv for alle
 2. Tilbud til barn og ungdom
 3. Nye tiltak tilbud prioriteres fremfor tiltak som har fått tilskudd gjentatte ganger
 4. Etablering av tiltak som stimulerer uorganiserte aktivitet og allmenn bruk, universell utforma, friluft- og nærmiljøanlegg
 5. Private personer som aktivt bidrar til allmenne kulturelle formål

 

 

C  Aktivitets- og prosjektmidler med løpende søknadsfrist:

Hvis midlene i denne potten ikke er brukt opp innen 01.12. fordeles resterende midler skjønnsmessig til søkere av ordinære kulturmidler.

Her gjelder samme søknadskriteriene som aktivitets- og prosjektmidlene i punkt B.


Søknadsskjema her

Retningslinjer her (PDF, 133 kB)

 

 

Se mer om andre regionale og nasjonale støtteordninger med søknadsfrist i februar og mars her