Meddommere 2021-2024 – til offentlig ettersyn fra 22.05.2020 til 05.06.2020

Kommunestyrene i Norge velger hvert fjerde år de som skal tjenestegjøre som meddommere i tingrettene og lagmannsrettene. Meddommere har en sentral rolle i vårt rettssystem.

Vervet er en borgerplikt. Det vil si at man ikke uten videre kan be seg fritatt, jf. domstolloven § 74.

Nærøysund kommune skal for perioden 01.01.21-31.12.24 forestå følgende valg:

  • 16 meddommere til Frostating lagmannsrett
  • 50 meddommere til Namdal Tingrett
  • 4 meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett

Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk bakgrunn og kultur og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt som mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen.

Krav til den som velges er nedfelt i domstolloven § 70-72 (vedlagt)

  1. Generelle krav
  2. Personer utelukket p.g.a. stilling
  3. Personer utelukket p.g.a. vandel

 

Forslag på kandidater legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling og vedtak. Vedlagt følger formannskapets forslag på kandidater. Formannskapets innstilling - meddommere (PDF, 639 kB)

Alle som har noe å innvende mot forslaget må melde dette skriftlig til kommunen innen 05.06.20 til post@naroysund.kommune.no