Kunngjøring eiendomsskatt 2020 i Nærøysund kommune

Eiendomsskattelister for Nærøysund kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 1. mars til 15. april. 

Kommunestyret har i sak 42/19, med hjemmel i LOV-1975-06.06.29 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3 og med bakgrunn i lovforslag (Prop. 1 LS - skatter, avgifter og toll 2020) om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner vedtatt utskriving av eiendomsskatt. Lister over takster og utlignet skatt for 2020 blir i henhold til eiendomsskatteloven § 15 lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicekontorene i rådhusene på Rørvik og Kolvereid i 6 uker fra 01.03.20– 15.04.20. 

Det er vedtatt 3,7 promille for bolig- og fritidseiendommer i hele kommunen, 6,5 promille for næringseiendom i gamle Nærøy kommune og 5,35 promille for næringseiendom i gamle Vikna kommune. Eiendomsskatten betales i 4 terminer.
 
Klage som gjelder fastsatt eiendomsskattetakst bes gitt skriftlig innen 15.04.20. Det kan ikke klages på forhold som er påklaget tidligere.  Klage sendes: Nærøysund kommune, Pb 133 Sentrum, 7901 RØRVIK. (mailadr: post@naroysund.kommune.no)
Endringer i takstgrunnlag i løpet av eiendomsskatteåret blir gjort gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Disse vil få tilsendt ny takstprotokoll.