Kom med innspill til ny arealplan

 

Nå starter arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel. Nærøysund kommune ønsker innspill fra innbyggere og andre som har tanker om hvordan arealplanen bør være.

Arealplan bestemmer hvordan arealene i hele kommunen skal utnyttes. Nærøysund kommune ønsker å utvikle planen i samarbeid med innbyggere og andre som har interesser rundt arealplanen.

Kommuneplanens arealdel blir et viktig verktøy for å styre kommunens bruk av arealer i mange år framover. Dette blir Nærøysunds første arealplan, og det er en stund siden både Nærøy og Vikna vedtok sine arealplaner. Den nye arealplanen vil gi et helhetlig bilde av bruken av ulike areal i kommunen.

 

Muligheten til å komme med innspill starter nå i juni og det er åpent for å komme med innspill fram til 31. oktober 2021. Dersom du har innspill på hvilke areal som bør vernes, tilrettelegges for boliger eller industri, eller avsattes til friluftsområder må du komme med disse nå. Arealplanen gjelder områder på land og i strandsonen.  Havarealene dekkes i egen plan: Kystsoneplanen for Namdalen og Fosen, som er under arbeid.

 

Her kan du komme med innspill:
https://geoinnsyn3.nois.no/naroysund_kommuneplan/home/1

 

Fremdriftsplanen legger opp til at planen skal vedtas i desember 2022. Planen som vedtas vil bestemme og være juridisk bindende for all arealbruk i hele kommunen. Det gjelder både nye tiltak og utvidelse av eksisterende tiltak. Kommuneplanens arealdel omfatter et plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse. Planen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, samt kommunale interesser og oppgaver. Arealdelen vil være gyldig i 12 år, men den skal revideres hvert 4. år.

 

Om det er noen spørsmål så ta kontakt med arealplanlegger Ingrid S. Trovatn på e-post ingrid.trovatn@naroysund.kommune.no eller på telefon 975 85 220