Har etablert samfunnsutviklingsfond

Nærøysund kommunestyre har i sitt møte 16. mai 2023 opprettet et eget eget samfunnsutviklingsfond i Nærøysund kommune.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Målet for fondet er å bidra til å skape en kommune med urbane kvaliteter og aktive lokalsamfunn der tilbud og aktiverer utvikles sammen med innbyggerne gjennom samskaping for å sikre et tilgjengelig og variert tilbud i kommunen. Dette i tråd med samfunnsplanens føringer. I samfunnsutviklingsfondet åpnes det opp for søknader fra alle aktørgrupper, slik som enkeltaktører, lag og foreninger eller næringsaktører. Kommuneplanens samfunnsdels satsningsområde «Gode liv i Nærøysund» med tilhørende mål og strategier er førende for tildeling fra samfunnsutviklingsfondet. Særlig skal fondet være med på å stimulere til et samskapende lokalsamfunn, og forsterke aktivitet og initiativ som ligger hos befolkningen og frivilligheten.

 

Det er i 2023 satt av én million kroner i budsjettet til samfunnsutviklingsfondet. Utvalg for folk er styre for fondet, og delegeres myndighet til å foreta tildeling fra fondet i henhold til vedtektene. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å foreta tildeling i henhold til vedtektene, og etablerer hensiktsmessig administrativ saksbehandling og rapportering.

 

Bakgrunn for saken

 Ved kommunestyrets behandling av sak 39/2020 i møte den 30.04.2020 ble det etablert et kommunalt nærings- og utviklingsfond for Nærøysund kommune med egne vedtekter. Kommunestyret vedtok videre i møte 01.10.2020 – sak nr. 97/20 at 5 % av midler fra havbruksfondet hvert år skulle avsettes til næringsfond/samfunnsutviklingsfond.

Gjennom kommunestyrets budsjettvedtak ble det i 2021 avsatt 4 millioner kroner i et felles samfunns- og utviklingsfond, mens det i 2022 var avsatt 3,5 millioner kroner til samme formål. Fondet har siden etableringen hatt begge dimensjonene, både næring- og samfunnsutvikling. Dette særlig i forbindelse med strategien «+1000 – en samskapende vekstregion med bo- og bli-lyst» i strategisk næringsplan. Samfunnsutvikling har imidlertid dimensjoner som strekker seg ut over strategisk næringsplan, og er mer overordnet på et samfunnsplan-nivå. For å tydeliggjøre dette samt se prioriteringer for samfunnsutvikling bedre i sammenheng med andre kommunale tildelinger ble det i budsjettvedtaket for 2023 besluttet å etablere et eget samfunnsutviklingsfond med egne vedtekter. Det ble satt av 1 million kroner til dette fondet med en forutsetning om at egne retningslinjer for dette skulle legges frem for politisk behandling.

 

Kommunestyret vedtok også vedtekter for det nye samfunnsutviklingsfondet. Disse kan du lese her (PDF, 52 kB).

 

Som følge av etableringen av et eget samfunnsutviklingsfond ble vedtektene til næringsfondet revidert. De nye vedtektene kan du lese her (PDF, 72 kB)