17.12.19 vedtok Nærøysund og vedlagt ligger korrigert talldel i drifts- og investeringsbudsjett.

Utkast til Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020-30 legges ut til høring. Høringsfrist er 24. januar.

Tårnet barnehage har ledige barnehageplasser.

 

Vikna kommune har unike friluftslivsområder og disse er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon.