Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres som om sammenslåingene og grensejusteringene i 2020 allerede har trådt i kraft.  I Nærøy og Vikna skal det derfor velges kommunestyrerepresentanter til Nærøysund kommune.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen (kommunestyrevalg) eller fylkeskommunen (fylkestingsvalg) de ønsker å stille til valg i.  Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres innen 1.april 2019 kl. 12.00.

Endringer i listeforslag etter innleveringsfristens utløp

Det følger av § 15 (1) i valgforskriften at når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne. Selv om det ikke er nødvendig for å bringe listeforslaget i overensstemmelse med loven, kan de sette inn en ny kandidat på listeforslaget hvis en kandidat strykes fra listeforslaget fordi vedkommende er utelukket fra valg eller blir fritatt, jf. valgforskriften § 15 (2).

 

Frist for innlevering av listeforslag:

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 skal skrives etter en bestemt mal, og må være kommet fram til kommunen innen 1.april 2019 kl.12.00. Mottak av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 for Nærøysund kommune vil være Servicekontoret, Nærøy kommune, Kolvereid. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre siden skal listens underskrivere stå.

Underskrifter på listeforslaget:

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer i hele landet (forenklet modell) ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til «forenklet modell» kreves underskrift av 146 personer med stemmerett i kommunen (2% av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg. Antall stemmeberettigede i 2015 for Nærøy og Vikna var tilsammen 7280.)   

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen:

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant de som har underskrevet forslaget. Listeforslaget bør også inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav for å få godkjent listeforslaget.

Den tillitsvalgets oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget:

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Nærøysund kommune. Forslag på mal ligger vedlagt.

 

Kandidater og stemmetillegg:

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Nærøysund kommune kan forslaget maksimalt inneholde 43 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (37) pluss 6. Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift (fete typer, kursiv eller store bokstaver.) En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget.

 

Identifisering av kandidatene:

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Nærøy eller Vikna kommune (dvs. Nærøysund kommune) på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes fornavnetternavn og fødselsår.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusive mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.

NB: Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Loven om rett til å kreve seg fritatt er regulert i Valgloven § 3-4 (1), og lyder:

«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten».

 

Les mer om listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 her: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

For mer informasjon se www.valg.no