For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres som om sammenslåingene og grensejusteringene i 2020 allerede har trådt i kraft.  I Nærøy og Vikna skal det derfor velges kommunestyrerepresentanter til Nærøysund kommune.

Formannskapets forslag til  budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 legges ut til alminnelig ettersyn i Servicekontoret på Rådhuset fra 28.11.2018 til 15.12.18 og finnes også her.

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.
Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Nærøy kommune har lagt ut en åpen tilbudskonkurranse om påbygg av stue/oppholdsrom ved Nærøy Bo- og Behandlingssenter. For mer informasjon se kunngjøringen på Doffin.

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

Håper mange av Nærøys befolkning ha anledning til å delta på et dialogmøte om velferdsteknologi.Invitasjon til Dialogmøte med Helse- og sosialutvalgetInvitasjon til Dialogmøte med Helse- og sosialutvalget

Finne vassverk er nå tilbake i normal drift. Vannet som blir produsert har normalt fargetall. På grunn av utskiftningshastigheten vil det ta 2-3 dager før alle abonnenter kan påregne å ha klart vann igjen.