Kommunestyrene i Norge velger hvert fjerde år de som skal tjenestegjøre som meddommere i tingrettene og lagmannsrettene. Meddommere har en sentral rolle i vårt rettssystem.

Tirsdag 10.12.19 ble det delt ut 3 KS hedersmerke innen skole og oppvekst.

En stor takk vil vi rette til

Iht. kommuneloven § 14 - 3 er formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan

2020 – 2023, kommunale avgifter, eiendomsskattesatser, gebyrer m.m. lagt ut til alminnelig ettersyn i servicetorgene i Rørvik Samfunnshus og Nærøy kulturhus, Kolvereid fram til kommunestyrets behandling tirsdag 17.12.2019.

 

Som kjent slås Vikna og Nærøy kommune sammen til Nærøysund kommune fra 1. januar.2020. All saksbehandling i arkivsystemene til de to eksisterende kommunene må derfor avsluttes før de stenges ved årsskiftet.

 

holder stengt torsdag 12.12.19 fra kl. 12.00

pga. møte.

Ved akutt, alvorlig sykdom ring legevakt 116117.

Ved livstruende tilstander ring 113.

Tirsdag 19. november la rådmann Hege Sørlie fram sitt forslag til det første kommunebudsjettet for Nærøysund kommune.

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier) nå er kunngjort for 2020 og at søknadsskjemaet er publisert.

Fra 1.november er Karl - Erik Solum kommunens kontaktperson knyttet til viltforvaltningen i kommunen.

Nærøysund kommune har etablert et samarbeid med Bindal kommune vedr. skogbrukstjenesten fra 1.november 2019. Karl - Erik Solum kan kontaktes for skogfaglige spørsmål.