Råd ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

Hvis du skal benytte deg av utenlandsarbeidskraft nå er det en del å tenke på med tanke på i forhold til krav om karantene og boforhold.

Ditt ansvar som arbeidsgiver 

 

Du er ansvarlig for at regler for smittevern blir fulgt og at du har en beredskapsplan for å håndtere sykdom hos dine ansatte. Dette innebærer en plan om hvordan karantenen kan gjennomføres på forsvarlig måte..

Husk alle nyankomne arbeidstakere skal i karantene i to uker, uansett hjemland.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=forskrift%20om%20smitteverntiltak

Unntak for karantene omtales i § 6 av lovverket og gis bare for «personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.»

 

Rapportering til kommunen

Du må varsle lokale helsemyndigheter i kommunen (kommuneoverlegen via postmottak) om at du har utenlandsk arbeidskraft innleid:

  • antall personer og hvilket språk de forstår
  • en norsktalende kontaktperson (navn) med ansvar for oppfølging av helse for de ansatte
  • tilrettelagt for karantene og isolasjon ved covid-19 smitte hos ansatte
  • skriftlig plan for oppfølging av syke ansatte
  • unntak for karanteplikt avtalt med virksomhetsledelsen

Følge arbeidstilsynets retningslinjer

Det er veldig viktig at arbeidstilsynet retningslinjer for innkvartering følges, av hensyn til arbeidstakerens helse og smittevern i virksomheten.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/

 

Råd fra Folkehelseinstituttet

Arbeidsplasser der hvor ansatte bor over tid på brakkerigg eller lignende og lever tett på hverandre vil være spesielt usatt for smittespredning. På slike arbeidsplasser er det derfor spesielt viktig å forsterke hygienetiltak og begrense kontakt mellom ansatte.

Du kan lese mer om dette her

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/